Journal of Xiamen University(Natural Science) 2017 06
Research Articles
GAO San,XU Han,MA Zitian,YANG Shiyao*,LONG Lasheng,HUANG Rongbin,ZHENG Lansun
2017 06 [791-798][Abstract](4723)[pdf 3365KB] (4475)
MENG Xiangjun*,SHI Jin
2017 06 [799-808][Abstract](4783)[pdf 2336KB] (4481)
CHEN Tao,ZHANG Laiying,ZHANG Hongbin,LI Haiyan*
2017 06 [817-822][Abstract](4759)[pdf 955KB] (4456)
YANG Changping1,SU Yaxuan2,LIN Xiaohui1,ZHOU Zhidong1*
2017 06 [823-830][Abstract](4605)[pdf 1206KB] (4344)
XU Zhigang,HONG Gang*,GUO Qixun,BIAN Boshen,ZHANG Yaoli
2017 06 [831-837][Abstract](4602)[pdf 1490KB] (4386)
TANG Kunxian1*,CHEN Huiying1,2,CHEN Yuzhen1,SONG Hui1,SUN Yuanmin1,CAI Luchun1,LIU Minlu1
2017 06 [845-851][Abstract](4613)[pdf 1541KB] (4301)
TAN Wenjuan1,ZENG Jiali1,LI Chenlan2,RAO Yiyong1,CHEN Xinwei1,CAI Lizhe1,2*
2017 06 [859-865][Abstract](4604)[pdf 3123KB] (4237)
LIU Hongjin1,2*,CHEN Qinghua2
2017 06 [866-869][Abstract](4569)[pdf 777KB] (4246)
MIAO Tingting1,WANG Zhiwen2,CHEN Xiang’en1*
2017 06 [870-875][Abstract](4575)[pdf 784KB] (4250)
ZHU Xusheng*,ZHAO Kangxin,FU Chunyan
2017 06 [876-881][Abstract](4583)[pdf 776KB] (4227)
LIU Longcheng*,LI Chao,CUI Jia
2017 06 [882-885][Abstract](4562)[pdf 744KB] (4206)
LIU Yu,YU Jue,HUANG Wei*,LI Jun,WANG Jianyuan,XU Jianfang,LI Cheng,CHEN Songyan
2017 06 [886-890][Abstract](4593)[pdf 1287KB] (4182)
QIU Yue,JIANG Jianhua,LIU Zhirong*)
2017 06 [891-899][Abstract](4536)[pdf 10868KB] (4108)
ZHANG Canhui*,ZHANG Jianlin,KE Miaohong,CHEN Dongxia
2017 06 [900-906][Abstract](4526)[pdf 1301KB] (4130)
ZHANG Jianguo*,ZHUANG Jiakun,ZHUANG Huimin
2017 06 [907-912][Abstract](4499)[pdf 965KB] (4194)
Reviews
HUANG Yizhong,WU Duanduan,CAI Zhiping,LUO Zhengqian*
2017 06 [768-782][Abstract](5059)[pdf 2971KB] (4406)
WANG Zhenfeng,ZHONG Yixing,SHA Yong*
2017 06 [783-790][Abstract](4620)[pdf 856KB] (4071)
XMU Highlights